Flash not detected
  •  
 

 

 

Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 153
· Najnowszy użytkownik: Artur78

 

 


Medale i Odznaczenia
Nowa strona 2

MEDALE I ODZNACZENIA - Opracował Jacek Wandzel

 

Poniżej przedstawione są odznaczenia, o które może się ubiegać pracownik za swą długoletnią prace w górnictwie, składając wniosek w Dziale Kadr do 15 marca bieżącego roku;     

 
MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

                      I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
                      II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
                      III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,

 
KRZYŻ ZASŁUGI
Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Dzieli się na trzy stopnie:

                     I stopień Złoty Krzyż Zasługi,
                     II stopień Srebrny Krzyż Zasługi,
                     III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.

 
ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2001 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i                    mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony dla Górnictwa RP", zwaną dalej "odznaką".

2. Odznaka jest jednostopniowa.

§ 2. 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom:

1) kopalń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się problematyką górniczą,

2) organów administracji państwowej nadzorujących górnictwo lub działających w dziedzinie górnictwa,

3) innych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych i społecznych współpracujących z górnictwem

-  w uznaniu ich zasług dla rozwoju górnictwa, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń górniczych.

2. Odznaka może być nadawana również:

1) innym osobom szczególnie zasłużonym dla górnictwa,

2) obywatelom państw obcych, zasłużonym dla rozwoju polskiego górnictwa i umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

3. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

 

§ 3. 1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw gospodarki z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego,

2) kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

3) terenowego organu administracji rządowej bądź organu samorządu terytorialnego,

4) organów statutowych krajowych organizacji zawodowych i społecznych działających na rzecz górnictwa - w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz informację o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki nie później niż na dwa miesiące przed planowanym terminem jej wręczenia.

§ 4. 1. Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP" ma kształt stylizowanego koła o średnicy 37 mm, wykonanego z metalu srebrzonego, którego górną część stanowi wieniec laurowy, a dolną - fragment koła zębatego z umieszczonym napisem "Zasłużony dla Górnictwa RP". W środku koła znajduje się wypukły emblemat zawodu górniczego w postaci zarysu perlika i młotka, ułożonych w kształcie litery X. Przestrzeń między wieńcem laurowym, kołem zębatym i emblematem górniczym nie jest wypełniona. Odznaka jest zawieszona za pomocą kółka na wstążce o szerokości 30 mm, na której dwa pionowe paski o szerokości 16 mm w kolorze zielono-czarnym są oddzielone paskiem o szerokości 4 mm w kolorze biało-czerwonym. Pod wstążką znajduje się płytka usztywniająca z metalu w kolorze odznaki, u góry wywinięta na zewnątrz na wysokość 5 mm na całej szerokości wstążki. Na odwrotnej stronie płytki jest zamocowana agrafka.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Odznakę wręcza minister właściwy do spraw gospodarki lub osoba przez niego upoważniona.

2. Odznakę wręcza się uroczyście z okazji "Dnia Górnika". Wręczenie odznaki w innym terminie może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Osobie wyróżnionej wręcza się również legitymację stwierdzającą nadanie odznaki.

4. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.

5. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 7. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 8. Osoby, którym nadano odznakę "Zasłużony dla Górnictwa RP" na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

 

 

 

Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
DOSTĘPNE TYLKO DLA ZALOGOWANYCH
Najciekawsze tematy
DOSTĘPNE TYLKO DLA ZALOGOWANYCH